Фирмен профил
      English


   Бесттехника е основана през 1991 като частна фирма специализирана в областта на тежкото машиностроене. От 1998 г. тя е мажоритарен собственик в два машиностроителни завода, с натрупан опит и специализация в доставката на оборудване, компоненти и резервни части за:
 • Стоманодобивната и цветната металургия;
 • Транспортиране и обработка на материали, минерали и циментовата индустрия;
 • Енергетика – въглищно, водно и атомно оборудване;
 • Специални товароподемни кранове и оборудване, вкл. пристанищни кранове;
 • Рудодобив, обработка на въглища, трошачно и мелещо оборудване за руда минерали и др.;
 • Пътно сторителство, и отбранителна промишленост;
 • Химическа, петроло-преработвателната и др. промишлености.
      В последно време се засилиха и следните дейности:
 • Инженеринг и дейности, свързани с опазване на околната среда;
 • Софтуеърни продукти и услуги за тежкото машиностроене.
      Политиката на фирмата е насочена към:
 • Развитие на съществуващите производствени заводи, което да ги направи конкурентни партньори на световно известни лидери в машиностроенето за участие в техните проекти по целия свят и производител на оборудване, компоненти и резервни части за всички браншове на тежката промишленост.
 • Поддържане на силен инженерен отдел за създаване на пакет от свои собствени изделия за обслужване на горе-изброените промишлености, както и за бързо реагиране на нуждите на клиентите за изделия по техни спецификации и документация при доставка по проекти на водещи фирми.
 • Проекти до ключ за тежката промишленост и инфраструктурата.
 • Създаване на нови и модернизиране на старите собствени изделия в преработващата промишленост, транспортиране и обработка на материали, специални товароподемни кранове и съоръжения, пълна реконструкция и модернизация на съществуващи съоръжения, прилагане на нови задвижвания, автоматизация и компютърно управление.
 • В настояще, като мажоритарен собственик на два машиностроителни завода – Бесттехника ТМ-Радомир ПАД и Бесттехника Струма АД – Перник, Бесттехника е обединила техните уникални производствени възможности и инженерен капацитет. Тя предлага на пазара изключително голям пакет от изделия, както и конкурентни производствени услуги.
 • При създаването на своите продукти Бесттехника използува CAD продукти, якостно оразмеряване, три-измерни модели, модернен софтуер за стоманените конструкции и механичните детайли.
 • Заводите са оборудвани с уникални металорежещи машини. Всички оператори на машини дават конкурентна себестойност и машинно време, като спазват най-високите стандарти за качество. Високото качество на изделията се подсигурява с помощта на всички видове изпитания – радиография, ултразвуков тест, цветна дефектоскопия, магнитно-прахова дефектоскопия и др.
  Начало 
Бесттехника - Струма
Бесттехника ТМ-Радомир


Техническа поддръжка на сайта Webmaster